Tak je to pravda! Ožratý americký vojak s nožom v ruke pokrikoval po ľuďoch v Banskej Bystrici

americky vojak banska bystrica

Banská Bystrica – Banskobystrická polícia zadržala amerického vojaka, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a držal nôž v ruke. Vojak bol predvedený na vypočutie a neskôr odovzdaný jeho nadriadeným na vojenskom výcvikovom stredisku v Lešti.

Podľa svedkov, zábery z ktorých boli nakrútené počas veľkonočných sviatkov na banskobystrickom námestí, bol vojak viditeľne pod vplyvom alkoholu a sedel na zemi, držiac v ruke nôž. Mestskí policajti si toho všimli a zakročili.

„Vyšiel z kostola, ja som išiel okolo. Rozprával na mňa anglicky, približoval sa ukazoval mi nožík,“ uviedol jeden zo svedkov, ktorý bol prítomný pri zadržaní. Okrem toho, vojak mal na rukách krv, čo nasvedčovalo tomu, že sa mohol dopustiť nejakej trestnej činnosti.

Ďalší zaujímavý článok zadarmo:  Takýmto hnojivom zalejte muškáty a úplne ožijú

„Mestskí policajti ho zpacifikovali a ja som mu dal ruku bokom a nič sa nestalo,“ dodal svedok.

Vojak, ktorý v tom čase slúžil vo vojenskom výcvikovom stredisku na Lešti, bol odvezený policajtmi a bol s ním spísaný úradný záznam. Podľa neoficiálnych zdrojov, sa vojak opil kvôli hádke s manželkou.

Incident bol úspešne vyriešený vďaka promptnej reakcii banskobystrickej polície. Zadržanie vojaka, ktorý predstavoval hrozbu pre okoloidúcich, ukazuje dôležitosť zodpovedného prístupu k alkoholu a zbraniam.

Ďalší zaujímavý článok zadarmo:  Postihla vašu úrodu pleseň zemiaková? Postriekajte ich týmto a zachránite ju

Slovensko podpísalo obrannú zmluvu s USA. Sú u nás americkí vojaci chránení?

„Slo­ven­ská re­pub­li­ka uz­ná­va oso­bit­nú dô­le­ži­tosť dis­cip­li­nár­nej kon­tro­ly oz­bro­je­ných síl USA nad jej prís­luš­ník­mi a vplyv, kto­rý má ta­ká kon­tro­la na ope­rač­nú prip­ra­ve­nosť. Slo­ven­ská re­pub­li­ka pre­to na žia­dosť Spo­je­ných štá­tov a na pod­po­ru svoj­ho zá­väz­ku o vzá­jom­nej ob­ra­ne tým­to up­lat­ňu­je svo­ju su­ve­rén­nu dis­kreč­nú prá­vo­moc vzdať sa svoj­ho pred­nos­tné­ho prá­va na vý­kon tres­tnej prá­vo­mo­ci pod­ľa člán­ku VII od­se­ku 3 písm. c) NA­TO SO­FA,“ uvádza článok 12 ods. 1 tejto dohody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *